Algemene Voorwaarden

1.   Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door Slijterij Frans Muthert, nader te noemen: de slijter.

2.   Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van tussentijdse prijsverhogingen.

De overeenkomst is aan de zijde van de slijter eerst bindend doordat zij door hem schriftelijk is bevestigd of doordat de slijter daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.

3.   Betalingen dienen à contant te geschieden, zonder korting of compensatie. Ingeval van te late betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of inverzuimstelling is vereist, een rentevergoeding verschuldigd van 1% op maandbasis. Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke – waaronder begrepen proceskosten en kosten van faillissementsaanvrage – als buitengerechtelijke – komen ten laste van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt is de slijter bevoegd de koop te ontbinden met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

4.   De slijter blijft ten allen tijden gerechtigd, alvorens tot levering over te gaan of met reeds begonnen leveringen voort te gaan, van opdrachtgever zekerheid te verlangen dat de betalingsverplichtingen zullen worden nagekomen.

5.   De slijter neemt geen garantie op zich omtrent levertijd. Niet tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. In geval van overmacht is de slijter gerechtigd te zijner keuze, hetzij de levertijd met de

duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder dat de slijter tot enige schadevergoeding is gehouden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisering, verbod op in en uitvoer, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die levering aanzienlijk meer bezwaarlijk of meer kostbaar maken, dan deze tijdens het sluiten van de overeenkomst was, gebrek aan vervoersgelegenheid, werkstaking, uitsluiting, oproer, brand en in het algemeen iedere oorzaak welke de slijter

niet kan worden toegekend.

6.   De eigendom van de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever, zodra de slijter van de opdrachtgever niets meer te vorderen heeft, voordien mag er niet ten nadele van de slijter over beschikt worden.

7.   De slijter is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van zijn werknemers of van derden, die door hem zijn ingeschakeld, noch voor schade aan eigendommen van opdracht- gever en/of  derden, dan wel schade ontstaan voor de opdrachtgever en/of als gevolg van te laat leveren.

8.   Reclames moeten terstond na ontvangst van de zaken bij de slijter worden ingediend. Indien de reclame naar het oordeel van de slijter juist is, zal hij te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken. Hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, zijnde de slijter niet tot verdere vergoeding gehouden.

9.   Indien na het sluiten van de koopovereenkomst de valuta waarin verkocht is meer dan 10% devalueert, is de slijter bevoegd de koopprijs dienovereenkomstig te herzien. Indien zulks leidt tot een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst, is opdrachtgever gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang te ontbinden, in welk geval de slijter niet tot enige schadevergoeding is gehouden.

10. In voorkomende gevallen kunnen bezorg en/of verzendkosten in rekening worden gebracht.

11. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.